nalasMitä teemme

PalloPalvelut
aJohdon sparraus
aAuditointi
aSFO5 InAction
a3G Strateginen
aohjausjärjestelmä
aStrateginen
apalkitseminen
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
amuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

SFO5®InAction – Workshop

SUORITUSKYKYÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Kuvaus

Tämä 5-vaiheinen workshop sisältää järjestelmällisen prosessin kolmannen sukupolven Balanced Scorecard:in nopeasta ja tuloksellisesta käyttöönotosta ohjausjärjestelmäksi. Käytäntöönviennin vaiheet perustuvat Strategy Focused Organization (Kaplan&Norton) käytäntöönvientiprosessiin.  Workshop koostuu  Kolmannen sukupolven Balanced Scorecard – ohjausjärjestelmän moduuleista yhteensovitettuina. Kukin moduuli käsittää menetelmäkoulutuksen, toteutusmallit, työkirjan, ohjatun strategisen suunnittelun valmiiksi hyödynnettäväksi malliksi. Workshop toteutetaan fasilitoimalla (vuoro-vaikutteinen yhdessä tekeminen). Käytännönläheiset simulointi- harjoitukset mahdollistavat vuorovaikutteisen oppimiskokemuksen organisaation tuloksellisesta kehittämisestä.

Kesto                

Workshopissa on viisi vaihetta, joista kukin kestää yhden päivän. Päivät voidaan järjestää eri viikkojen aikana, mutta niiden järjestystä ei voi muuttaa.

Kustannus       

Kustannukset koostuvat eri tekijöistä, joten  kustannukset määräytyvät yhteisen sopimuksen mukaan. Toteutuksesta annetaan tarjous.

Kenelle workshop on tarkoitettu

Workshop on tarkoitettu johdolle ja valittujen liiketoimintayksiköiden päälliköille ja työntekijöille. Tarkemmin, niille henkilöille, jotka asettavat strategiset tavoitteet ja niille jotka toteuttavat ne. Tarkoituksena on muodostaa näistä sopivat 3-8 hengen ryhmät, yksi ryhmä johtoryhmästä ja toinen liiketoimintayksiköistä.

Edellytykset

Aikaisemmat strategisen johtamisen ja mittaamisen kokemukset ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Mitä organisaatio saa

Strategisen kolmannen sukupolven BSC:n  ”avaimet käteen”  toimitettuna:

 • 3G BSC:n hallittu käyttöönotto valmismallien ja ohjauksen avulla
 • Määränpääkuvaukset ja strategiakartan
 • Strategiset hankkeet (aikataulutus ja vastuuttaminen)
 • Strategiamittariston (3G BSC)
 • Liiketoimintojen yhdensuuntaistuksen strategisiin tavoitteisiin
 • Liiketoimintojen toimintasuunnitelmat, joilla strategiset tavoitteet saavutetaan
 • Strategiaprosessin sekä johdolle, että liiketoimintayksiköille

Workshopin 5  vaihetta

VAIHE 1   VISION JA STRATEGIAN JALOSTAMINEN 

 • Määränpää – Destination Statement
 • Strategiakartta – Strategy Map

VAIHE 2   STRATEGIAN MUUNTAMINEN OPERATIIVISEEN MUOTOON

 • Johdettu operatiivinen Määränpää - Destination Statement
 • Johdettu operatiivinen Strategiakartta – Strategy Map

VAIHE 3   SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

 • Organisaation ylimmän tason mittariston rakentaminen
 • Liiketoimintayksikön/iden mittaristojen rakentaminen

VAIHE 4   TEE STRATEGIASTA JOKAISEN TYÖ

 • Strategiset hankkeet
 • Strategiasta johdetut toimintasuunnitelmat
 • Prosessien yhdensuuntaistaminen
 • Henkilökohtaiset vastuut ja roolit
 • Aikataulutus

VAIHE 5   TEE STRATEGIAN KEHITTÄMISESTÄ JATKUVA PROSESSI

 • Eri osien koostaminen yhteen ja strategiaprosessi
 • Johdon säännöllinen strategiaprosessi /KK)
 • Liiketoimintojen säännöllinen strategiaprosessi (/W)
 • BSC ohjausjärjestelmän käyttö johtamisen tukena

3. sukupolven Balanced Scorecard on valmis otettavaksi käyttöön. Ohjausjärjestelmä on syytä ottaa käyttöön välittömästi, järjestää ns. koeajo. Koeajossa strategian toimivuus testataan ja mitataan käytännössä.

Asiakaskokemuksia workshopin jälkeen

 • Ymmärrämme miten organisaation Visio, Strategia ja strategiset tavoitteet/tulokset  tulee määritellä, jotta niitä voidaan toteuttaa
 • Opimme miten jälkijättöinen analysointi muuttuu proaktiiviseksi/ ennakoivaksi toimeenpanoksi.
 • Opimme kuinka 3. sukupolven BSC ohjausjärjestelmäkonsepti käyttöönotetaan innostavien  käytännönläheisten harjoitusten avulla
 • Ihmiset saavuttavat tavoitteensa ja se näkyy tuloksissa
 • Päätöksiä on helpompi tehdä ja ne ovat konkreettisempia ja älykkäämpiä
 • Teemme huomattavasti enemmän ja oikeansuuntaisia päätöksiä
 • Ihmiset osaavat paremmin käyttää aikansa strategisesti tärkeisiin asioihin
 • Työntekijät ovat sitoutuneempia, kun ovat osallistuneet strategian luontiin
 • Toiminta on selvästi tuloksellisempaa, kuin aikaisemmin
 • Toiminnot tuottavat synergiaa (1+1=3+)
 • Organisaatiokulttuuri painottuu strategian tekemiseen

Strategisen ohjausjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet

 • Ymmärtää, miten Balanced Scorecard järjestelmää käytetään suorituskyvyn parantamiseen
 • Koko organisaation menestyksellinen yhdensuuntaistaminen
 • Osata parantaa ihmisten kyvykkyyttä strategisesti oikeissa asioissa
 • Osata kytkeä strateginen palkitseminen vauhdittamaan tuloksellista työtä
 • Osata laajentaa BSC koko organisaation ohjausjärjestelmäksi

Miksi 3G BSC workshop SFO Oy:stä

 • Nopeampi ja halvempi tapa valjastaa BSC hyötykäyttöön
 • Parhaat käytännöt ”yhdessä paketissa”
 • Monipuolinen ja kattava oppimateriaali käytännön esimerkein
 • Käytännössä tekeminen työskentelytapana
 • Fokus tuloksen tekemisessä (ei opettamisessa)
 • Jalostetut pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut mallit
 • Tarpeeksi paljon käytännön esimerkkejä ja toteutuksia
 • Käytännön toteutuksiin erikoistunut kouluttaja
 • Välittömät palautteet tehdystä työstä
 • Korjaukset ja ratkaisumallit työn edetessä
 • Ohjaajan vastuutaottava työote
 • Mahdollisuus ohjattuun käyttöön jatkossa (ks. mittaristohotelli)

Pyydä tarjous tästä